quiffedashton:

kissirwin:

starryashton:

Ashton can do so many things.
Need a guitarist? Ashton
Need a bassist? Ashton
Need a lead singer? Ashton
Need someone to make you smile? Ashton
Need someone to ruin your life forever? Ashton

Need an orgasm? Ashton

There are two types of people.